19:50 ICT Thứ sáu, 05/03/2021

mua lan su rong

TIN TỨC

GIỚI THIỆU

Trang chủ » Tin môi trường » Tin trong nước

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính về TN&MT

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã ban hành Chương trình công tác và Kế hoạch cải cách hành chính để tạo tiền đề thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong năm. Đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016. Dựa trên các kết quả đạt được, Sở TN&MT Bình Dương phân tích các tồn tại và hạn chế, từ đó quyết liệt đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017.

Sở TN&MT Bình Dương đã giải quyết số hồ sơ đúng hạn theo thẩm quyền đạt tỷ lệ 97,5%

Xây dựng công sở thân thiện

Năm 2016, Sở TN&MT Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 của Sở TN&MT.

Cùng với đó, xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, các phòng, đơn vị trên cơ sở thực hiện công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới.

Mặt khác, xây dựng đội ngũ CBCCVC thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; từng bước chuyển Chính quyền quản lý sang Chính quyền phục vụ thân thiện, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của CBCCVC tại phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã thực hiện xác định Chỉ số Cải cách hành chính (tự đánh giá, chấm điểm) theo Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, nhằm nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý, hàng năm, Sở TN&MT đều xây dựng Kế hoạch và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở TN&MT Bình Dương còn tổng kết kết quả thực hiện Đề án PCI năm 2015. Qua đó, kiện toàn Tổ công tác xác định, đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh..., từ đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công.

Hiện đại hóa hành chính công

Năm 2016, Sở TN&MT Bình Dương đã triển khai thực hiện áp dụng chữ ký số và liên thông văn bản điện tử theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 và Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số của cơ quan Nhà nước trên địa bản tỉnh Bình Dương.

Đến nay, 100% CBCCVC và người lao động sử dụng thành thạo mạng điện tử trong trao đổi công việc thông qua hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản như: xử lý công văn đi - đến, trao đổi công việc giữa Sở TN&MT với các Sở, ngành, UBND và các Phòng TN&MT…, góp phần hạn chế được việc in, photo bằng văn bản giấy và giảm thiểu tỷ lệ trễ hẹn xử lý công văn đến của Sở TN&MT.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc; thực hiện đạt 70% tiến độ dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý TN&MT” giai đoạn 1 và hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án giai đoạn tiếp theo; thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cập nhật Atlas điện tử tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, Sở TN&MT Bình Dương đã áp dụng 100% thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Sở TN&MT cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 25 thủ tục hành chính của Sở TN&MT trong năm 2016 theo Quyết định số 1412/UBND-VX ngày 11/02/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến năm 2016.

Cùng với đó, sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Dương nhằm giúp người dân dễ dàng tra cứu thủ tục hành chính và tình trạng giải quyết hồ sơ trên mạng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận tiện hơn cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác.
 

Sở TN&MT Bình Dương triển khai thực hiện mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Công khai thủ tục hành chính

Tính đến nay, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT Bình Dương đã được công bố là 90 thủ tục, gồm các lĩnh vực: Đất đai 37 thủ tục; Môi trường13 thủ tục; Tài nguyên nước 13 thủ tục; Địa chất và khoáng sản 21 thủ tục; Khí tượng thủy văn 03 thủ tục; Giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 thủ tục; Cung cấp tài liệu lưu trữ 01 thủ tục.

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và Cổng thông tin hành chính công của tỉnh Bình Dương để người dân, tổ chức dễ dàng theo dõi. Đồng thời, tiếp tục duy trì và áp dụng các quy trình hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Sở TN&MT Bình Dương còn tập trung rà soát tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, nhất là do nhiều văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực được ban hành, trong đó chú trọng đơn giản hóa và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Tính đến nay, đã giảm được thời gian thực hiện đối với 04 thủ tục về môi trường và 02 thủ tục về đất đai, tổng thời gian giảm so với quy định là 38 ngày.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương; duy trì và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cán bộ tiếp dân hướng dẫn tận tình, tiếp nhận theo đúng thành phần đã công bố. Năm 2016, Sở TN&MT Bình Dương đã giải quyết số lượng hồ sơ đúng hạn theo thẩm quyền đạt tỷ lệ 97,5%

Đến nay, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Nhằm nâng cao sự thỏa mãn của các tổ chức, công dân đến liên hệ công tác, Sở TN&MT lấy ý kiến người dân qua phiếu thăm dò ý kiến khách hàng và đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ thông qua phần mềm đánh giá công chức của UBND tỉnh Bình Dương.

Kiện toàn bộ máy quản lý

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT sẽ tiếp tục  tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh trong giai đoạn hiện nay.

Song song đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạn pháp luật; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các quy định của Trung ương; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian thực hiện; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ công tác quản lý; xây dựng và mở rộng áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đối với một số thủ tục hành chính; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các phòng, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo đảm công khai, minh bạch, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ tăng cường tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT; công khai giải đáp về chính sách, pháp luật ngành TN&MT liên quan đến tổ chức, cá nhân trên Trang thông tin điện tử Sở; tổ chức giao lưu trực tuyến với tổ chức, cá nhân để hỗ trợ về chính sách, pháp luật về TN&MT...

Nguồn tin: www.baotainguyenmoitruong.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỖ TRỢ

VIỆN TRƯỞNG
Name: PGS.TS. Lê Trình
Phone: 0982619336

TP. HỒ CHÍ MINH
Name: 179 Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình
Phone: 028.38489284 (Ext: 4)

HÀ NỘI
Name: B19, Lô 9, Khu đô thị mới Định Công, Quận Hoàng Mai
Phone: 0982619336

BẢO TỒN TÊ GIÁC

ENV

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Hôm nayHôm nay : 212

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1872

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6752442