Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS)” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu cho một số Bộ, ngành, địa phương và góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Dự án được thực hiện trong 4 năm với tổng kinh phí thực hiện 4.747.000 USD. Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 4.600.000 USD.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản dự án. Cơ quan đồng thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hai tỉnh sẽ thực hiện thí điểm là Quảng Ngãi và Lai Châu. Theo đó, hai tỉnh này sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và chương trình hành động liên quan đến biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả bài viết: -

Nguồn tin: Theo Chinhphu.vn