Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học quốc gia (Dự án NBDS)

Tích hợp Dữ liệu Đa dạng sinh học toàn quốc vào "NBDS" 

Tác giả bài viết: -

Nguồn tin: Theo VEA